CA

Totes les notícies

L’àrea d’Esports del Consell de Mallorca presenta el pla director i posa les bases per crear un consell esportiu assessor

L’àrea d’Esports del Consell de Mallorca presenta el pla director i posa les bases per crear un consell esportiu assessor

(23/09/2019)

El conseller de Turisme i Esports es reuneix amb trenta-cinc presidències de federacions esportives de Mallorca per establir un programa més participatiu

Avui el conseller executiu del departament de Turisme i Esports del Consell de Mallorca, Andreu Serra, s’ha reunit amb les persones que presideixen trenta-cinc federacions esportives illenques per presentar el nou Pla Director Esportiu de Mallorca i per posar les bases del Consell Esportiu de Mallorca, com a òrgan consultiu. L’objectiu principal de la Direcció Insular d’Esports (DIE) és estructurar, ordenar i coordinar el sistema esportiu mallorquí, amb la finalitat que tota la població conegui els diferents nivells de pràctica, així com els diferents programes que es treballen des del Consell de Mallorca amb la cooperació del teixit esportiu i dels ajuntaments de l’illa.

Tal com ha expressat el conseller de Turisme i Esports, Andreu Serra, des del Consell “volem compartir l’estratègia i el futur de l’esport amb totes les federacions”. L’objectiu és, així, crear un “teixit més obert i consultiu”.

La directora insular, Marga Portells, ha destacat que “el camí de l’activitat comença des del moment del naixement. Per això el Consell treballa en l’àmbit escolar i extraescolar a partir de 8 comarques i 4 tècnics, introduint esports poc coneguts”.

Aquest Pla Director pretén fixar unes línies d’actuació i de programes consensuades al màxim, enteses dins un marc estratègic de projectes que van del 2019 al 2023. Per aquest motiu, d’una banda, es crearà el Consell Esportiu de Mallorca, que serà un òrgan consultiu i assessor de la Direcció Insular d’Esports, amb l’objectiu de facilitar la participació global de la societat en el desenvolupament de la política esportiva mallorquina i d’assessorar en matèria esportiva la Direcció Insular. Els òrgans de gestió, la naturalesa i el règim jurídic, la composició, el funcionament, l’organització i les funcions, entre d’altres, es regularan en un futur pla, del qual s’ha presentat l’esborrany.

Programes esportius del futur Pla Director de la DIE

Els plans i programes de la Direcció Insular d’Esports es poden agrupar en dos grans blocs. El primer, un bloc de programes de promoció i formació purament esportiva, i el segon, un bloc de programes complementaris relacionats amb el teixit esportiu des d’un punt de vista estructural i de suport a l’activitat.

Així es cobreixen diferents línies de feina que van des de la promoció esportiva als centres educatius en horari lectiu i extraescolar o el foment a l’escola d’esports poc coneguts a Mallorca, fins a la promoció esportiva familiar i per a persones adultes i el suport a l’esport federat mitjançant suport econòmic. La participació s’articula a través dels ajuntaments, centres docents, clubs esportius, escoles esportives municipals, grups d’esplai, associacions de pares i mares d’alumnes i altres tipus d’associacions, que reben suport econòmic, logístic i en espècie per fomentar que es practiqui exercici des d’edats primerenques.

El foment i l’educació en valors és un dels altres pilars del Pla Director i es desenvolupa mitjançant la col·laboració d’equips i esportistes d’elit, a partir de convenis, tallers i activitats pràctiques. És un programa que, més enllà de millorar la condició física de les persones, treballa per al desenvolupament psíquic i social. Un ventall d’activitats on s’ofereixen els recursos necessaris perquè l’esport esdevingui una eina que promogui valors personals i socials. Un punt a destacar és la difusió d’una pràctica esportiva socialment i mediambientalment sostenible. L’objectiu principal és donar visibilitat a l’esport inclusiu i a la igualtat d’oportunitats, al joc net, al respecte de les normes, a la no violència entre els agents implicats i a evitar la discriminació per raons de sexe, raça o cultura. Una sèrie d’accions variades que es desenvoluparan amb diferents col·lectius del nostre teixit esportiu. S’articularà a través d’acords, convenis o patrocinis amb les entitats singulars de referència.

Per acabar, la proposta de treball de la Direcció Insular d’Esports inclou assessorament i formació del teixit esportiu de Mallorca, adreçat a persones, organitzacions i estaments independentment de l’objectiu que persegueixen (competitiu, recreatiu, econòmic, de salut, d’higiene o social), amb la finalitat d’oferir-los la informació necessària per poder prendre decisions sobre els seus àmbits de competència. S’ha d’entendre com una manera de compartir coneixements i de contribuir, entre tot el teixit esportiu, a una pràctica esportiva més segura i responsable des de l’inici, des de l’esport base. Totes i cada una de les accions programades són fruit de les propostes detectades i proposades pels diferents estaments del sistema esportiu mallorquí.

Plans i programes complementaris de suport a l’activitat

L’àrea d’Esports del Consell de Mallorca impulsa polítiques de col·laboració amb les entitats locals i contribueix a mantenir, millorar, reformar i construir instal·lacions esportives públiques a Mallorca. Aquest suport s’articula a través d’una convocatòria de subvencions, que en els darrers quatre anys, han aprovat una quantitat de dotze milions d’euros destinats a posar en marxa o mantenir diferents instal·lacions esportives dels municipis mallorquins. L’objectiu és obrir una línia econòmica nova, amb una fase de diagnosi prèvia l’any 2020, i estudiar i atorgar les ajudes des de 2001 a 2023.